Kutatás

Nyelvjárás és sztenderdizálódás Szeged lakosságának nyelvhasználatában

Nyelvhasználat, nyelvi attitűdök és egymás mellett élő nyelvváltozatok Szegeden

(K 105720 számú OTKA-pályázat)A kutatás Magyarország egyik legnépesebb vidéki városának, a 160 ezres Szegednek a nyelvhasználati képét kívánja megrajzolni a 2010-es évtized elején. Bemutatjuk a szókészletben, a kiejtésben, a nyelvtani rendszer jellemzőiben megjelenő változatosságot, a férfi és női nyelvhasználat különbségeit, a fiatalok és idősek, iskolázottak és kevésbé iskolázottak, szegedi születésűek és beköltözők közötti nyelvhasználati különbségeket – és megpróbálunk magyarázatot találni az eltérésekre.


1. A kutatás egyik fő célja, hogy létrehozzon egy digitalizált beszédkorpuszt, amely Szeged teljes lakosságának nyelvhasználatát szemlélteti egy rétegzett reprezentatív mintavételre (160 fő) építve. A szociolingvisztikai interjú az irányított beszélgetés mellett magába foglal olyan kérdéseket (és válaszokat), amelyek a nyelvi váltakozást, metalingvisztikai ítéleteket és beszélői hiedelmeket igyekeznek felszínre hozni. A kb. 160 órányi hangfájlként tárolt interjúhoz csatlakoznak az átírások. Szeged vizsgálata variációelméleti keretben igen érdekesnek tűnik, mert
– a vidéki nagyvárosok közül az egyik legmasszívabb nyelvjárási háttérrel rendelkezik
– szomszédságában palócos-jászos nyelvjárásszigetek vannak
– a város nyelvjárásának emblematikus jegye az ö-zés
– a szegedi beszélők jelentős része kettősnyelvű
– lehetséges, hogy az ö-zés visszaszorulóban van, de ez nehezen bizonyítható a beszélők kettősnyelvűsége és gyakori kódváltásai miatt.
Elemezni fogunk számos, a magyar nyelvterület egészére jellemző és több táji (szegedi) nyelvi változót. A város társadalmi és nyelvi tényezők által meghatározott váltakozásokat mutató nyelvét szeretnénk leírni, valamint összevetni a szegedi nyelvhasználatot, nyelvi ítéleteket, attitűdöket, nyelvvel kapcsolatos hiedelmeket a budapestiekkel.
A kutatás alapkérdése az, hogyan beszélnek az emberek Szegeden a 2010-es évek első felében – ez magában foglalja azt a kérdést, hogy mely szituációkban használják a nyelvjárást. További fontos kérdés, hogy milyen viszonyulást mutatnak a szegedi tájnyelvhez és a sztenderd nyelvváltozathoz, milyen stratégiákkal élnek az egyes változatok közötti választásban a különböző beszédhelyzetekben. Fény derülhet arra, hogy milyen mértékben lép a sztenderd a nyelvjárás helyére a városi lakosság beszédében, és hogy vannak-e kimutatható különbségek a nyelv különféle használati módozataiban a különböző nemű, életkorú, szociokulturális hátterű beszélők között, valamint az, hogy függ-e a nyelvhasználatuk erős vagy gyenge helyi identitástudatuktól. Választ kaphatunk arra is, hogy mi a szerepe az iskolai oktatásnak, a tanároknak abban, hogy a szegedi beszélők használják-e a helyi nyelvjárást, avagy nem.


2. Szeged nyelvi öröksége jórészt papíron őrződött meg, viszonylag kevés hangfelvétel maradt ránk, amelyek nem föltétlenül reprezentálják Szeged nyelvét. Az egyetemi intézetekben, múzeumokban rejtőző elérhető hanganyagok felkutatásával, rendszerezésével, digitalizálásával és archiválásával, valamint a 2010-es években gyűjtendő saját hangfelvételek megőrzésével szeretnénk megalapozni a szegedi nyelv hangarchívumát.


3. Harmadik célunk, hogy kutatásunkkal megalapozzuk a későbbi longitudinális vizsgálatokat.


A kutatás résztvevői:

Németh Miklós (a kutatás vezetője)

Kontra Miklós

Sinkovics Balázs

Bagi Anita

Molnár Mária

Berente Anikó
Konferencia-előadások:


Forráskiadás, forráskutatás, tudománytörténet 2. 2013. október 17–18.

- Németh Miklós: A jövő nyelvtudományi kutatásainak forráskiadásai és a jelen kutatóinak felelőssége


A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. Szeged, 2014. április 3–4.

- Németh Miklós: A szegedi tájnyelv -hon/-hön ragjának kialakulásáról


18. Élőnyelvi Konferencia, Nyitra, 2014. szeptember 18‒20.

- Bagi Anita, Molnár Mária, Németh Miklós: Van-e olyan, hogy az „adatközlő nyelvhasználata”?

- Berente Anikó, Kontra Miklós, Sinkovics Balázs: Egy szegedi ö-ző, e-ző és mekögő beszélő nyelvhasználatának és nyelvi attitűdjeinek összefüggései

- Kontra Miklós: Some methodological problems in the Szeged Sociolinguistic Interview


Nyelvelmélet és dialektológia – Műhelykonferencia, Budapest, 2014. november 18–19.

- Molnár Mária, Sinkovics Balázs: Nyelvjárás a nyilvános beszédben. Nyelvhasználat és a helyszín összefüggései

- Németh Miklós, Bagi Anita, Molnár Mária: Ö-zés szabályok nélkül?


ICLaVE 8. – The International Conference on Language Variation in Europe, Lipcse, 2015. május 27–29.

- Németh Miklós, Kontra Miklós, Sinkovics Balázs: Two fieldworkers’ effects on a respondent’s language use in Szeged, Hungary


VI. Dialektológiai Szimpozion. Dialektológiai kutatások az ezredforduló után l. Szombathely, 2015. szeptember 24. SZÖSZI Műhely

- Berente Anikó, Molnár Mária, Sinkovics Balázs: Attitűd és nyelvi identitás két szegedi középiskola diákjainál

- Kontra Miklós, Németh Miklós: Két szegedi középiskola tanulóinak ö-zése

- Molnár Mária, Sinkovics Balázs: Módszertani problémák és adatfeldolgozás a SZÖSZI-ben


19. Élőnyelvi Konferencia, Élőnyelvi kutatások és a dialektológia, Marosvásárhely, 2016. szeptember 7–9. 

- Berente Anikó: Nyelvi javításokhoz kapcsolódó attitűdök két általános iskola pedagógusainak körében

- Kontra Miklós, Molnár Mária: A beszéd és a beszélő megítélése az ö-zés gyakorisága alapján

- Németh Miklós: Az idős korosztály ö-zése Szegeden a SZÖSZI interjúi alapján

- Sinkovics Balázs: A szegedi idős korosztály nyelvi attitűdjei

- Schirm Anita: A diskurzusjelölők vizsgálata a SZÖSZI-ben


Penavin Olga 100 konferencia, Újvidék, 2016. október 25.

- Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs: Az ö-zés állapota Penavin Olga nyelvjárási atlaszaiban és a mai Szeged nyelvében


Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, Szeged, 2017. április 28.

- Szabó Veronika, Schirm Anita, Gocsál Ákos: A hát diskurzusjelölő prozódiai sajátosságai a SZÖSZI interjújában


MANYE XXVI. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok, Pécs, 2017. augusztus 30. – szeptember 1.

- Berente Anikó: A szegedi ö-zéssel kapcsolatos pedagógusi attitűdök a SZÖSZI néhány interjújában

- Kontra Miklós, Molnár Mária: Hogyan ö-zött Bálint Sándor?

- Németh Miklós: Egy nagyvároson belüli nyelvjárássziget a 2010-es évek közepén: Szeged–Kiskundorozsma

- Schirm Anita: Diskurzusjelölő-társulások a SZÖSZI interjúiban

- Sinkovics Balázs: Szegedi ö-ző beszélők attitűdjei és nyelvhasználata SZÖSZI interjúkban


Lehet-e nem emberközpontú a humán tudomány? A SZAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának konferenciája, Szeged, 2017. november 22.

- Sinkovics Balázs: Adatközlők és nyelvváltozatok a SZÖSZI-ben


20. Élőnyelvi Konferencia, Budapest, 2018. augusztus 30–31.

- Németh Miklós: Az ö-zés vizsgálata különféle eszközökkel a SZÖSZI-interjúkban. Helyességi ítéletek, az adatközlők választásai és beszédprodukciója

- Sinkovics Balázs: A fel~föl váltakozás szegedi beszélők nyelvhasználatában


Urban Language Research 2018. Variation – Contact – Perception. Graz, 2018. okt. 31. – nov. 3.

- Németh Miklós: A dialect island in a city in the 2010s: Szeged-Kiskundorozsma, Hungary

- Sinkovics Balázs: Attitudes toward standardisation and local dialect use in Szeged, Hungary


XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben). Budapest, 2019. április 15–16.

- Németh Miklós: A nyelvjárási beszéd megítélése az iskola falai között

- Sinkovics Balázs: Szegedi tanárjelöltek és a Szeged környéki ö-ző nyelvjárás.


27. Egyetemi nyelvészeti napok: Nyelv – társadalom – elme című konferencián. Újvidék, 2019. november 12.

- Németh Miklós: Generációk közötti törésvonal a nyelvjárási nyelvhasználatban – esettanulmány

  1. -Sinkovics Balázs: Változatosság az egyéni nyelvhasználatban szegedi beszélőkkel készített interjúkbanPublikációk:2015

Németh Miklós: A szegedi tájnyelv -hon/-hön ragjának kialakulásáról. In Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs (szerk.), A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. Szeged: Szegedi Tudományegyetem BTK, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 147–156. http://acta.bibl.u-szeged.hu/54563/1/nyelvtort_008_147-156.pdf


Németh Miklós: A szegedi tájnyelv -hon/-hön ragjának kialakulásáról: A nyelvföldrajzi adatok és a diakrónia tükrében. In Bárth M. János, Bodó Csanád, Kocsis Zsuzsanna (szerk.), A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 196–204.


Molnár Mária, Sinkovics Balázs: Nyelvjárás a nyilvános beszédben. Nyelvhasználat és a helyszín összefüggései. In É. Kiss Katalin; Hegedűs Attila; Pintér Lilla (szerk.), Nyelvelmélet és dialektológia 3. Budapest: Szent István Társulat, 211-222. http://mek.oszk.hu/21000/21031/21031.pdf


Németh Miklós, Bagi Anita, Molnár Mária: Ö-zés szabályok nélkül? In É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.), Nyelvelmélet és dialektológia 3. Budapest: Szent István Társulat, 223–233. http://mek.oszk.hu/21000/21031/21031.pdf


Németh Miklós, Kontra Miklós, Sinkovics Balázs: Two fieldworkers’ effects on a respondent’s language use in Szeged, Hungary Studia Linguistica Hungarica 30, 73-83. http://real-j.mtak.hu/6293/


Sinkovics Balázs: A Szeged környéki nyelvjárás a világhálón. In Bárth M. János, Bodó Csanád, Kocsis Zsuzsanna (szerk.), A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 301–307.


2016

Bagi Anita, Molnár Mária, Németh Miklós: Van-e olyan, hogy az „adatközlő nyelvhasználata”? In Kozmács István, Vančo Ildikó (szerk.), Sztenderd – nem sztenderd: Variációk egy nyelv változataira. Lakitelek: Antológia Kiadó, 117–127. https://ms.sapientia.ro/data/18EK_%20Vol_1_Sztenderd.pdf


Berente Anikó, Kontra Miklós, Sinkovics Balázs: Egy szegedi ö-ző, e-ző és mekögő beszélő nyelvhasználatának és nyelvi attitűdjeinek összefüggései. In Kozmács István, Vančo Ildikó (szerk.), Sztenderd – nem sztenderd: Variációk egy nyelv változataira. Lakitelek: Antológia Kiadó, 97–107. https://ms.sapientia.ro/data/18EK_%20Vol_1_Sztenderd.pdf


Berente Anikó, Molnár Mária, Sinkovics Balázs: Attitűd és nyelvi identitás két szegedi középiskola diákjainál. In Czetter Ibolya, Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.), VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2015. szeptember 2-4. Szombathely–Nyitra: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, 135–144.


Kontra Miklós: Some methodological problems in the Szeged Sociolinguistic Interview. In Kozmács István, Vančo Ildikó (szerk.), Sztenderd – nem sztenderd: Variációk egy nyelv változataira. Lakitelek: Antológia Kiadó, 109–115. https://ms.sapientia.ro/data/18EK_%20Vol_1_Sztenderd.pdf


Kontra Miklós, Németh Miklós: Két szegedi középiskola tanulóinak ö-zése. In Czetter Ibolya, Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.), VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2015. szeptember 2-4. Szombathely–Nyitra: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, 123–133.


Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs: Szeged nyelve a 21. század elején. Budapest: Gondolat Kiadó, 295 p. ISBN 9789636937799


Németh Miklós: Nyelvi ideológia és a tájnyelvi örökség Szeged utcaneveiben. In: Tóth Szergej, Rozgonyiné Molnár Emma (szerk.), Prózától a líráig: Írások Nagy L. János tiszteletére. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 241–244.


Molnár Mária, Sinkovics Balázs: Módszertani problémák és adatfeldolgozás a SZÖSZI-ben. In Czetter Ibolya, Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.), VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2015. szeptember 2-4. Szombathely–Nyitra: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, 145–154.


2017

Berente Anikó: Az ö-zéssel kapcsolatos pedagógusi attitűdök a SZÖSZI néhány interjújában. Magyar Nyelvjárások 55, 25–38. http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/55/02berentea.pdf


Németh Miklós: E/ö váltakozás hatvan évnél idősebb szegediek beszédében. In Benő Attila, Fazakas Noémi (szerk.), Élőnyelvi kutatások és a dialektológia: Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia - Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), 122–130. https://eme.ro/upload/files/File/Konyvek/%C3%A9lonyelvi%20konferencia.pdf


Németh Miklós: Egy nagyvárosba olvadt nyelvjárássziget: Szeged-Kiskundorozsma. Magyar Nyelvjárások 55, 51–61. http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/55/04nemethm.pdf


Schim Anita: A diskurzusjelölők vizsgálata a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. Magyar Nyelvjárások 55, 5–23. http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/55/01schirma.pdf


Sinkovics Balázs: A szegedi 60 év fölöttiek nyelvi attitűdjei. In Benő Attila, Fazakas Noémi (szerk.), Élőnyelvi kutatások és a dialektológia: Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia – Marosvásárhely, 2016. szeptember 7-9. – előadásaiból. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), 144–151. https://eme.ro/upload/files/File/Konyvek/%C3%A9lonyelvi%20konferencia.pdf


Sinkovics Balázs: Szegedi ö-ző beszélők attitűdjei és nyelvhasználata SZÖSZI-interjúkban. Magyar Nyelvjárások 55, 39–49. http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/55/03sinkovicsb.pdf


2018

Kontra Miklós, Molnár Mária: Hogyan ö-zött Bálint Sándor? Forrás 2018. január, 116–120. http://www.forrasfolyoirat.hu/1801/kontra-molnar.pdf

Schirm Anita: Diskurzusjelölő-társulások a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. Alkalmazott Nyelvtudomány 18 (1). 1–16. http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/Schirm.pdf


2019

Németh Miklós: Generációk közötti törésvonal a nyelvjárási nyelvhasználatban – esettanulmány. Hungarológiai Közlemények 20/4, 78–91. http://hungarologiaikozlemenyek.ff.uns.ac.rs/index.php/hk/article/view/2184/2193


2020

Németh Miklós: A nyelvjárási beszéd megítélése a pedagógusok körében. Anyanyelv-pedagógia 13/1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=824
A kutatáshoz kapcsolódó médiamegjelenések:


http://www.delmagyar.hu/szte/milyen_a_tisztos_szogedi_beszed/2337022/

Milyen a tisztös szögedi beszéd?, Délmagyarország online, 2013. június 11.


http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/06/fokuszban-a-szogedi-beszed.html

Fókuszban a szögedi beszéd, szegedma.hu, 2013. június 12.


http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/az_o-zest_kutatjak_a_nyelveszek/2368119/

Az ö-zést kutatják a nyelvészek, Délmagyarország, 2014. február 4.


http://www.youtube.com/watch?v=m0xLRHK2BjY

Szeged városi tévé, Kvantum, 2014. február 4.

Márok Tamás riportja Németh Miklóssal és Sinkovics Balázzsal


http://www.youtube.com/watch?v=kdUL30Dzm_M

Kossuth rádió, 2014. február 11. Közelről. Tráser László beszélget Sinkovics Balázzsal


http://www.youtube.com/watch?v=OV_C-HkwJac

http://www.youtube.com/watch?v=2j67BBz6cdk

Németh Miklós beszél a SZÖSZI kutatásról, Európa Rádió, 2014. február 27.


Németh Miklós az ö-ző beszédről

Édes anyanyelvünk, Kossuth Rádió, 2019. július 15.


Németh Miklós a szegedi ö-zésről és a Rózsa Sándor-filmsorozatról

Édes anyanyelvünk, Kossuth Rádió, 2019. július 29.